Найуживанішi латинські юридичні терміни та афоризми

Ab initio.

Спочатку

Actio contraria.

Зустрічний позов.

Actio in personam.

Особистий позов.

Actio in rem.

Майновий позов.

Actum est, illicet.

Суд закінчився, можна розходитися" (процесуальна формула).

Ab absurdum.

До абсурду.

Ad acta.

До справ (приєднати) в apxiв.

Ad defendendum.

Для захисту.

Ad deliberandum.

Для подальшого розгляду (відкласти).

Ad exemplum.

За зразком.

Ad hoc.

Для цього (випадку).

Ad Kalendas Graecas.

до грецьких календ (ніколи).

Ad legem.

За законом.

Ad notam.

До відома.

Ad rem.

До справи. За суттю.

Advocatus diaboli.

Представник диявола (той, хто висовує| докази, яким сам не вірить).

Ager publicus.

Державний земельний фонд.

Ait lex.

Закон проголошує.

Alibi (alius+ibi).

Алібі. В іншому місці. (відсутність у момент вчинення злочину).

Alea iacta est (Caesar).

Жереб кинуто.

Alma mater.

"Мати-годувальниця". Університет.

Alter ego.

Друге "я". Мій представник.

Altum mare.

Відкрите море. Нейтральні води.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Платон (мені) друг, але істина дорожче.

Anni currentis (a.c.).

Поточного року.

A priori.

A пpiopi. До досліду.

A posteriori.

A пocтepiopi. Внаслідок досліду.

Argumentum ex contrario.

Доказ від протилежного.

Argumenta falsa.

Фіктивні докази.

Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt.

Докази треба не рахувати, а зважувати.

Audiatur et altera pars!

Хай буде вислухана й інша сторона /клятва римських суддів/.

Bis dat, qui cito dat.

Двічі дає той, хто дає швидко.

Capite censi.

Капітецензи. Heiмущі.

Capitis deminutio.

Обмеження правоздатності /зміни правового статусу/.

Causa criminalis.

Кримінальна справа.

Causa finita.

Закінчена справа.

Causa iusta.

Законна причина. Правооснова.

Causa privata.

Приватна справа.

Civis Romanus sum.

Я римський громадянин /формула особистої недоторканості у Римі/.

Сlausis ianuis.

За зачиненими дверима.

Cogito, ergo sum (Сarthesius).

Я мислю, отже існую.

Comitas gentium.

Міжнародна ввічливість.

Conditio sine qua non.

Необхідна умова, при відсутності якої результат не настав би.

Consensus omnium.

Загальна згода.

Consuetudo est altera lex.

Звичай є вид <джерел> права.

Consuetudo est altera natura.

Звичка це друга натура.

Contra bonos mores.

Проти добрих звичаїв.

Contra legem.

Проти закону.

Coram populo.

Публічно. Відкрито.

Corpus delicti.

Склад злочину.

Corpus iuris civilis (CIC).

Звід цивільного права /назва Кодексу Юстініана/.

Cui bono? Cui prodest?

Кому вигідно? В чиїх інтересах?

Cuius periculum, eius commodum.

Чий ризик, того й вигода.

Crimen capitale.

Кримінальний злочин.

Culpa lata.

Груба вина.

Culpa levis.

Легка /незначна/ вина.

Culpa mea.

Моя вина.

Cum manu.

Шлюб з владою  <чоловіка над жінкою>.

Dare, facere praestare.

Давати, робити, виконувати /формула зобов’язання/.

De facto.

Де-факто. Фактично.

De  iure.

Де-юре. Юридично.

De iurе personarum.

Про права oci6.

De lege lata.

3 точки зору чинного закону.

Dies certa.

Визначений строк.

Dies incerta.

Невизначений строк.

Dolus malus.

Злий намір.

Do, ut des. Do, ut facias.

Даю, щоб ти дав. Даю, щоб ти зробив /договірні формули/.

Duobus litigantibus tertius gaudet.

Коли двоє сперечаються, третій  тішиться.

Dura lex, sed lex.

Суворий закон, але закон.

Еrrarе humanum est (Cicero).

Людині властиво помилятися.

Et cetera (etc.).

І так далі, i решта.

Et similis (et sim.).

I тому подібне.

Ex adverso.

3 протилежного боку.

Ex contractu.

3 договору /виникає/.

Ex delicto.

З делікту.

Ex officio.

3 обов’язку.

Exempli gratia (E.g.).

Наприклад. Для прикладу.

Extra ius.

Поза правом.

Extra legem.

За межами закону.

Festina lente!

Поспішай повільно!

Fiat iustitia!

Хай здійсниться правосуддя!

Fide, sed cui, vide.

Довіряй, але дивись кому.

Finis coronat opus.

Кінець увінчує справу.

Furtum manifestum.

Кража з речовим доказом, при якій злодій спійманий на гарячому.

Furtum nec manifestum.

Кража, при якій злодій спійманий пізніше.

Grata, rata et accepta.

Бажано, законно, прийнятно /дипломатична формула/.

Heres ab intestato.

Спадкоємець без заповіту.

Homo trium litterarum.

Людина з трьома літерами: f,u,r 

 /що означає fur - злодій/.

Homo unius assi.

Неплатоспроможний.

Honoris causa.

Заради пошани.

Ibidem (ibid.)

Там саме.

Id est (i.e.).

Тобто.

 Ignorantia non ast argumentum (Spinoza).

Незнання <законів> - не є доказом.

In iure cessio.

Процесуальна поступка права

 < власності >.

In medias res.

У  суть справи.

Inter nos.

Між  нами.

Ipso facto.

В силу самого факту.

Ipso iure.

В силу самого закону.

In pleno.

У повному складі.

Iurisconsultus.

Юрисконсульт. "Досвідчений у праві".

Iurisprudens.

Правознавець. Юрист.

Ius est ars boni et aequi (Celsus).

Право є мистецтво добра i справедливості.

Ius Romanum.

Римське право /Р.П./.

Ius gentium.

Право ''народів". Міжнародне право.

Ius civile.

Цивільне право.

Ius publicum.

Публічне право.

Ius privatum.

Приватне право.

Ius naturale.

Природне  право.

  Союз образовательных сайтов PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100 Технология альтруизма Everettica.org