Крилаті латинські вирази юридичного змісту

 1. Ab abusu ad usum non valet consequentia – зловживання при користуванні не привід проти самого користування
 2. Ab actu ad potentiam – від дійсного до можливого
 3. Ab esse ad posse valet cosequentia – умовивід від дійсного до можливого має силу
 4. Ab intestatu – без заповіту
 5. Absens heres non erit – відсутній не буде спадкоємцем
 6. Absolutio ab instantia – звільнення від осудження (залишають під підозрою)
 7. Abstractum pro concreto
 8. Abusus non tollit usum – зловживання не відміняє вживання
 9. A contrario – від противного
 10. Actis testantibus – як свідчать документи
 11. Ad acta – до архіву
 12. Ad arbitrium – на розсуд
 13. Ad hoc – спеціально, для певного випадку
 14. Ad impossibilia nemo obligatur – до неможливого жодного не зобов’язують
 15. Ad rem – до сутності справи
 16. A fortiori – виходячи з більш вагомого
 17. Ager publicus – суспільний земельний фонд у Римі
 18. Alibi
 19. A mensa et toro – від стола та ложа – формула розведення
 20. A nescire ad non esse – від незнання до неіснування
 21. Animus iniurandi – злочинний намір
 22. A posse ad esse non valet consequentia – умовивід від можливості до дійсності не має сили
 23. A posteriori – умовивід на підставі досвіду
 24. A potiori fit denominatio – найменування дається за панівною ознакою
 25. Aquae et ignis interdictio – відлучення від води та вогню (позбавлення громадянських прав та вигнання)
 26. Argumenta ponderantur non numerantur – сила аргументів не у числі, а у вагомості
 27. Argumentum ab impossibili – від неможливого
 28. Argumentum ad hominem – доказ у протилежність об’єктивним доказам, вплив на відчуття співрозмовника
 29. Argumentum ad ignorantiam – доказ, розрахований на невігластво співрозмовника
 30. Argumentum ad misericordiam – доказ, розрахований на жалість
 31. Argumentum ad rem – доказ, оснований на сутності справи
 32. Auctoritas rei iudicatae – прецедент судового рішення
 33. Audiatur et altera pars – потрібно вислухати й іншу сторону
 34. Bene placito – добровільно
 35. Bona fide – сумлінно
 36. Capitis deminutio (maxima, media, minima) – обмеження громадянських прав
 37. Causa activa – діюча причина
 38. Causa aequat effecta – причина адекватна наслідкам
 39. Causa formalis – формальна причина
 40. Causa proxima non remota spectatur – приймається до уваги найближча, а не віддалена причина
 41. Caveant (Videant) consules ne quid res publica detrimenti capiat – Нехай консули потурбуються, щоб республіка не понесла якого-небудь ушкодження.
 42. Censura morum – спостереження за виконанням норм моралі – обов’язок цензора
 43. Ceteris paribus – при інших рівних умовах
 44. Circulus vitiosus – порочне коло. Логічна помилка, у визначенні або доведенні вводиться само поняття, яке визначають або доводять.
 45. Civiliter mortuus – позбутий громадянських прав
 46. Civis Romanus sum! – формула самоутвердження римського громадянина як носія громадянських прав
 47. Classicus testis – заслуговуючий на довіру свідок
 48. Commune qui prior dicit, contrarium facit – хто перший приводить двогострий довід, обертає його проти себе
 49. Condicio sine qua non – необхідна умова
 50. Consequentia non valet – Висновок не має сили. Логічна помилка – з вірних посилок робиться недійсний висновок.
 51. Corpus delicti – речові докази, зміст злочину
 52. Corpus iuris civilis – кодекс Юстініана (VI ст). Звід громадянського права
 53. Cui bono? Cui prodest? Is fecit… (Cicero, Seneca) – кому це добре, кому це вигідно, той і зробив
 54. Cum sunt partium iura obscura? Reo favendum est potius quam auctori – Коли права обох не зрозумілі, слід підтримувати відповідача, а не позивача
 55. De facto – на ділі, фактично
 56. De iure – по праву
 57. De lege ferenda – з точки зору законодавчої пропозиції
 58. De lege lata – з точки зору діючого закону
 59. Differentia specifica – видова відмінність
 60. Dixi et animam levavi (Біблія, пророк Ієзікіїль)
 61. Dominus litis – господар суперечки. Повірений довірителя на суді
 62. Do ut des – формула римського права, що встановлює правові відносини між двома особами
 63. Dum casta – поки незаймана, поки як вдова зберігає вірність покойному чоловікові
 64. Dura lex, sed lex – закон жорстокий, але він закон
 65. Elegantia iuris – юридична тонкість
 66. Error facti – помилка у факті
 67. Error in forma – помилка у формі
 68. Error in re – помилка за сутністю
 69. Exceptio doli – відхилення за умов несумлінності противної сторони
 70. Exceptio veritatis – відхилення за посередництвом посилання на діючи обставини
 71. Exclusi tertii principium – принцип виключеного третього
 72. Ex more – за звичаями, за неписаними законами
 73. Expressum facit cessare tacitum – ясно виражене відсторонює те, що мається на увазі без слів. Тобто не залишає місця вільним тлумаченням
 74. Facinora ostendi dum punientur, flagitia autem abscondi debent – злочини треба викривати, наказуючи їх, а ганебні вчинки треба залишити скритими.
 75. Facio ut des – відношення між працівником та працедавцем.
 76. Facta notoria – загальновідомі факти
 77. Fas atque nefas – дозволене богами та недозволене
 78. Fiat iustitia et pereat mundus – нехай буде правосуддя та згине світ (девіз германського імператора Фердінанда I – XVI ст.)
 79. Fictio iuris – юридична фікція
 80. Heredis fletus sub persona risus est (Публілій Сір) – Плач спадкоємця – це замаскований сміх.
 81. Hereditas iacens – лежачий спадок (у володіння не вступив ніхто із спадкоємців)
 82. Hereditas personam defuncti sustinet – спадок представляє особу померлого. Спадкоємець повинен виконувати обов’язки особи, що залишила спадок
 83. Heres ab intestato – спадокємець в силу відсутності заповіту
 84. Homo alieni iuris – неправоздатна людина (раби та діти, що знаходилися до повноліття під владою батька
 85. Homo sui iuris – правоздатна особа
 86. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – чесно жити, не робити зла іншим, кожному віддавати своє
 87. Idem per idem – у визначення непомітно вводиться поняття, що визначається.
 88. Igni et aqua interdicere – позбути вогню та води – позбавлення громадянських прав та вигнання
 89. Ignorantia iuris nocet (non escusat), ignoratio facti non nocet (excusat) – незнання закону не є виправданням, незнання факту є виправданням (формула)
 90. Ignorantia non est argumentum (Спіноза) – незнання не довід
 91. Ignotum per ignotius – невідоме через більш невідоме
 92. Imperitia pro culpa habetur – незнання ставиться в провину
 93. Impossibilium nulla est obligatio – неможливе не може ставитись за обов’язок
 94. In contumaciam – за вперстість. Заочно – винесення вироку за неповажну неявку до суду
 95. In dubio mitius – в сумнівному випадку – больш м’яке рішення
 96. In dubio pro reo – у випадку сумніву – на користь обвинуваченого
 97. Iniuria realis – образа дією
 98. Iniuria verbalis – образа словом
 99. In loco delicti – на місці злочину
 100. Ianuis clausis – при зачинених дверях
 101. Iuris praecepta sunt haec: Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – Настанови закону такі: чесно жити, не ображати інших, кожному відплачувати по заслугах
 102. Ius suffragii – право голосування
 103. Iusta causa – законна причина
 104. Ius talionis – право на рівну помсту
 105. Iustitia regnorum fundamentum – право – основа держав
 106. Ius utendi et abutendi – право користування та використання (право приватної власності)
 107. Legem brevem esse oportet (Сенека) – закон мусить бути коротким
 108. Leonina societas – згода, за якою один співучасник отримує вигоду, а інший несе збитки (Дігести)
 109. Lex laesae maiestatis – закон про образу величності (нанесення шкоди гідності римського народу)
 110. Lex talionis – закон рівної помсти (зуб за зуб)
 111. Mala fide – несумлінно
 112. Mater semper est certa – мати завжди відома
 113. Mors civilis – позбавлення громадянських прав
 114. Non bis in idem – не двічі за одне і те ж
 115. Nemo debet bis puniri pro uno delicto – ніхто не мусить нести покарання за одне й те ж правопорушення
 116. Non liquet – не ясно (утримуюсь) – вирок судді
 117. Nullius in donis – у нічийній власності
 118. Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legali – нема злочину без покарання, нема покарання без закону, нема злочину без законного покарання
 119. Optimus testis confitens reus – визнання обвинуваченого – найкращий свідок (середньовіччя)
 120. Particeps criminis – співучасник злочину
 121. Pater familias – батько родини
 122. Patria potestas – батьківська влада
 123. Persona suspecta – підозріла особа
 124. Perspicuitas argumentatione elevatur (Цицерон) – очевидність зменшується доказами
 125. Petitio principii – передбачення підстави – логічна помилка, що заключається у припущенні недоведеної передумови для доказу
 126. Post et non propter – після, але не внаслідок
 127. Post hoc ergo propter hoc – після, тобто внаслідок – логічна помилка, коли часова послідовність подій приймається за причинну
 128. Principium identitatis – закон тотожності (omne subiectum est praedicatum sui, тобто А = А)
 129. Principium rationis sufficientis – закон достатньої підстави. (судження, істинність якого не очевидна, може бути прийняте за істину тільки коли воно є наслідком істинного судження)
 130. Prior tempore – potior iure – першому за часом – перевага у праві
 131. Qui(d) pro quo – одне замість іншого (плутанина)
 132. Qui iure suo utitur nemini facit injuriam – хто користується своїм правом, той не порушує прав жодного
 133. Qui nimium probat, nihil probat – хто дуже багато доводить, не доводить нічого
 134. Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? – Хто? Що? Де? Завдяки кому? Чому? Як? Коли? – риторична схема запитань для з’ясування обставин дії
 135. Qui tacuit, cum loqui debuit et potuit, consentire videtur – хто мовчить, коли мусить та може говорити, розглядається як той, що погоджується
 136. Quod erat demonsrtandum – що і необхідно було довести
 137. Quod non est in actis, non est in mundo – чого нема у паперах, нема у світі
 138. Reductio ad absurdum – зведення до абсурду (припущення положення, яке протирічить тому, що треба довести, та демонстрація безглуздого наслідкого з цього припущення – доведення від протилежного)
 139. Reformatio in peius – зміна на гірше – накладання вищою судовою інстанцією більш суворої санкції у справі, що розглядається за скаргою засудженого
 140. Regina probationum – цариця доведень (визнання самого обвинуваченого – середньовіччя)
 141. Res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest – рішення позову між двома особами не може бути а ні на користь, а ні на шкоду третьої особи
 142. Res iudicata – вирішена справа – юридичний прецедент
 143. Res iudicata pro veritatet habetur – судове рішення приймається за істину
 144. Res nullius cedit primo occupanti – нічийна річ становиться власністю першого, хто нею оволодів
 145. Restitutio in integrum – відновлення у першопочатковий стан
 146. sacer esto – сакральна формула прокляття та позбавлення громадянських прав
 147. sat celeriter fit, quidquid fit satis bene – що зроблено достатньо добре, зроблено достатньо швидко (прислів’я)
 148. Senatus consultum ultimum – надзвичайна сенатська постанова, означала введення надзвичайного положення з наданням консулам диктаторьских повноважень.
 149. scire leges non hoc est verba earum scire, sed vim ac potestatem – знання законів не в тому, щоб знати їхні слова, а щоб розуміти зміст
 150. species facti – встановлення змісту злочину
 151. status quo (nunc); status quo (ante) – існуюче, або попереднє положення
 152. sub crimine falsi – під страхом обвинувачення у порушенні клятви
 153. sub iudice – у стадії обговорення
 154. sublata causa, tollitur effectus – з позбавленням причини позбавляється й наслідок
 155. suum cuique – кожному те, що йому належить по праву, кожному по заслугах
 156. tertium comparationis – спільне двох предметів, що порівнюються, підстава для порівняння
 157. tertium non datur – (якщо дано два діаметрально протилежних положення, з яких одне стверджує щось, а інше заперечує, то третього середнього судження не може бути)
 158. testes muti – німі свідки – речові докази
 159. testis unus testis nullus – один свідок не свідок
 160. tres faciunt collegium – троє укладають зібрання (достатньо трьох для дійсного присутствія). Дігести – VI cт. Юстініан
 161. ubi emolumentum, ibi onus – де користь, там і тягар (права потребують обов’язків)
 162. an tu mihi mater familias esse velis? – Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia – формула шлюбу
 163. utere et abutere – користуйся та використовуй (права власника)
 164. ubi lingua nuncupassit, ita ius esto – правовий обов’язок те, що людина сказала, а не те, що подумала
 165. ultima ratio – останній довід
 166. vis maior – зовнішні фактори (стіхії), що роблять неможливим виконання якого-небудь обов’язку
 167. visum repertum – при огляді знайдено (формула протоколу судового огляду)
 168. volenti non fit iniuria – нема образи тому, хто побажав – дія за згодою з потерпілим не визнається правопорушенням (Дигести)
  Союз образовательных сайтов PROext: Top 1000 bigmir)net TOP 100 Технология альтруизма Everettica.org