Cephaloedias

Cephaloedias, adis adj. f [Cephaloedis]
(ora Sil).