РЕКЛАМА

centies

centies (centiens) adv. [centum]
сто раз, стократно (idem dicere Ter): sestertium centiens (sc. centena milia) C 10 миллионов сестерциев.