ΠΕΚΛΐΜΐ

Cenaeus

Cenaeus, a, um [Cenaeum]
κενειρκθι (Juppiter O).