Actias

I Actias, adis adj. f [Acte 1]
(Orithyia V).