Ausa

Ausa, ae f
, Hispania Tarraconensis ( Vique). . . Ausetani.