Vaga

Vaga, ae f
:
1) , -. Sl, Sil;
2) v. l. = Vagia.