Typhoius

Typhoius, a, um (f . Typhois, idis O) [Typhoeus]
(tela V; Aetna O).