triennalis

triennalis, e [tres + annus]
(sacerdos Ambr).