tremebundus

tremebundus (tremibundus), a, um [tremo]
, (membra O; vox rhH; manus C, Pt).