ΠΕΚΛΐΜΐ

transportatio

transportatio, onis f [transporto]
οεπεδβθζενθε, οεπερελενθε (populorum Sen).