ΠΕΚΛΐΜΐ

transmigratio

trans–migratio, onis f
οεπερελενθε, βϋρελενθε Vlg, Eccl.