astriger

astriger, gera, gerum
(axes St; diadema Aus).