Thyesteus

Thyesteus (-aeus), a, um [Thyestes]
C, H, O.