Thoantias

Thoantias, adis Thoantis, idis f
, . . Hypsipyle O.