Thisbaeus

Thisbaeus (-eus), a, um [Thisbe 2]
(columba O).