Thaumantias

Thaumantias, adis Thaumantis, idis idos f
, . . V, O, VF.