׀ְְֵֻּ

tetrasticha

tetrasticha, on n pl. (דנוק.)
קועגונמסעטרטו Q, M.