Tarsumennus

Tarsumen(n)us Q (v. l.)
= Trasumenus I, II.