РЕКЛАМА

tacitum

tacitum, i n [tacitus]
1) тайна: taciti vulgator O = Тантал;
2) тишина, безмолвие: per t. V, Sil тихо, бесшумно; per t. mundi Lcn подземными ходами.