Asopis

Āsōpis, idis f
, . . Aegina O, Euadne O Euboea PM.