Stheneleius

Stheneleius, a, um [Sthenelus]
: S. hostis O = Eurystheus.