Stheneleis

Stheneleis, idis f [Sthenelus]
: S. volucris O = Cycnus.