sternutamentum

sternutamentum, i n [sternuto]
Sen, Scr, CA.