sociofraudus

sociofraudus, a, um [socius + fraudo]
Pl.