Smintheus

I Smintheus, ei eos m
, (. Sminthe ) O.