Sisyphius

Sisyphius, a, um [Sisyphus]
(labores Prp); . (Isthmos Sil).