РЕКЛАМА

simile

simile, is n [similis]
1) уподобление, сравнение, аналогия (simili uti C): (et) similia или similiaque Q и тому подобное;
2) подобие Q.