sexcenties

sexcenties (sexcentiens) adv. num. [sexcenti]
C, PJ.