armeniacum

armeni(ac)um, ī n (sc. pomum)
Col, PM.