Scytholatronia

Scytholatronia, ae f [Scytha + latro] .
- Pl (v. l.).