scrobiculus

scrobiculus, i m [demin. scrobis]
, Vr, Col, PM.