sacerdotula

sacerdotula, ae f [demin. sacerdos]
Vr.