reno

I reno, , , are
1) (per Stygias umbras O);
2) (saxa renant H).