Ravennas

Ravennas, atis adj. [Ravenna]
(vir C; ranae M).