ranula

ranula, ae f [demin. rana]
1) , Ap;
2) Veg = rana 3.