Pygmaeus

Pygmaeus, a, um [Pygmaei]
1) (sanguis O);
2) (virgo J).