Protesilaeus

Protesilaeus, a, um [Protesilaus]
(domus Ctl).