prostrasse

prostrasse O
= prostravisse (inf. pf. prosterno).