prostibula

prostibula, ae f Pl, Tert
= prostibulum.