proscaenium

proscaenium, i n (.)
, Pl, V, Ap; . Cld.