praeservo

praeservo, , , are
(vitae consuetudinem CA).