praenosco

praenosco, novi, notum, ere
(futura C); , (ver praenosci potest PM).