praelectio

praelectio, onis f [praelego II]
, (-.), Q.