praelargus

praelargus, a, um
(dapes Jvc); : pulmo animae p. Pers .