praegnas

praegnas, atis adj. Pl, Ter etc.
= praegnans.