praefidens

praefidens, entis adj.
: p. sibi C, Aug , .