potus

I potus part. pf.
poto: pass. (veneno poto mori Sen); act. (p. sum Vr ap. AG); (bene p. C).