Porthmeus

Porthmeus, ei eos (acc. ea) m (. «»)
J, Pt.